Presence

Our offices worldwide:

  • Italy
  • Slovacchia
  • Moldavia
  • Latvia
  • Serbia
  • Kosovo
  • Montenegro
  • Macedonia
  • Albania
  • Bulgaria
where we are image